Menu Navigazione

Gio Ponti Richard Ginori Monza

Ritratto di Gio Ponti negli anni ’20.

Ritratto di Gio Ponti negli anni ’20.